Transformatiegebieden en kwaliteitskader

De gebiedsvisie geeft een toekomstbeeld voor de ontwikkeling van de Rivieroevers. Herontwikkeling kent voorwaarden. In het algemeen gaat het om omruilen van bedrijventerreinen, bijdrage aan het Raamwerk Oeverpark, een goed leef-, woon- en werkklimaat en gemeentelijk beleid. Per gebied zijn aanvullend voorwaarden opgesteld en is een kwaliteitskader beschreven. Voor elke transformatielocatie zal in een volgende stap een apart stedenbouwkundig plan gemaakt moeten worden. Daarnaast zal de gemeente een ruimtelijk kwaliteitsbeleid vaststellen dat deze ontwikkeling stuurt en ondersteunt.