Waarom een MER?

In de Nederlandse wet staat dat voor plannen en besluiten die belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben, een milieueffectrapportageprocedure (m.e.r.

Gebiedsvisie Rivieroevers

De gemeente Ridderkerk kenmerkt zich onder andere door de oevers van de Nieuwe Maas en de Noord (hierna: Rivieroevers). De Rivieroevers zijn sinds lange tijd in gebruik voor (watergebonden) activiteiten en laten veel tegenstellingen zien.

Aanpak

Dit planMER brengt het volgende in beeld:

Alternatieven en beoordeling

Om te komen tot een goede invulling van de gebiedsvisie voor Rivieroevers zijn vier alternatieven beschreven. Elk alternatief is opgebouwd uit een raamwerk met zes pijlers en legt de nadruk op een ander onderwerp.

Het voorkeursalternatief

In een BinnenLab1 zijn de uitkomsten uit de beoordeling van de alternatieven gebruikt om richting te geven aan het voorkeursalternatief. Basis voor het voorkeursalternatief is alternatief 4: ‘geclusterd’.

De gevolgen voor de toekomst

In de gebiedsvisie Rivieroevers wordt de mogelijkheid aangegeven om in de toekomst (over ongeveer 10 jaar) het Schiepo terrein aan te passen voor woningbouw.

Passende beoordeling 

Omdat van tevoren niet zeker was of er gevolgen zouden zijn voor de doelen om Natura 2000 gebieden te beschermen is een passende beoordeling gemaakt.

Conclusies en aanbevelingen

Voor het uitwerken van de gebiedsvisie Rivieroevers zijn in dit planMER vier alternatieven ontwikkeld en onderzocht op gevolgen voor omgeving. De resultaten hiervan hebben geholpen bij het bereiken van een voorkeursalternatief.