PlanMER

Het planMER beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de gevolgen voor de leefomgeving. Het planMER gaat samen met de ontwerp gebiedsvisie ter inzage. U heeft dan de mogelijkheid het te bekijken en erop te reageren. Zienswijzen (ingestuurde reacties) op het planMER worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve gebiedsvisie. U vindt de planMER hier als deze klaar is.

PlanMER en projectMER
Er zijn 2 soorten MERen; een planMER en een projectMER. Een planMER wordt opgesteld voor algemene ontwikkelingen (plannen en programma's), zoals een gebiedsvisie of omgevingsvisie. Deze plannen en programma's stellen de kaders voor projecten in een bepaald gebied. Een projectMER wordt opgesteld voor concrete ontwikkelingen (projecten), zoals het aanleggen van een weg of windpark. Voor de gebiedsvisie Rivieroevers Ridderkerk wordt daarom een planMER opgesteld.