Aanpak

Dit planMER brengt het volgende in beeld:

 1. Kwaliteiten van de leefomgeving in de referentiesituatie (Foto van de leefomgeving); Als eerste stap in het planMER is een Foto van de Leefomgeving gemaakt, ook wel de referentiesituatie genoemd. De referentiesituatie is de situatie waarmee de effecten (gevolgen) van de gebiedsvisie van Rivieroevers Ridderkerk zijn vergeleken. De referentiesituatie bestaat uit een beschrijving van de leefomgeving op dit moment, autonome ontwikkelingen meegerekend (zoals kleine woningbouwontwikkelingen). De volledige Foto van de leefomgeving met verdere toelichting van de onderwerpen is te vinden in Bijlage 1.

 2. Gevolgen van (alternatieven van) de gebiedsvisie Rivieroevers; In het planMER zijn vier alternatieven voor het invullen van de gebiedsvisie onderzocht. Hieruit is de beste mogelijkheid (voorkeursalternatief) gekozen die wordt vastgelegd in de gebiedsvisie. De vier alternatieven gaan uit van meer extreme situaties voor het invullen van de gebiedsvisie. Dat is gedaan om de gevolgen van keuzen te laten zien. Het moet helpen om te komen tot een voorkeursalternatief. De alternatieven gaan dus niet over een haalbaar eindpunt, maar helpen om een voorkeursalternatief te bereiken.

 3. Mate waarin wordt bijgedragen aan de ambities. Naast de gevolgen van de alternatieven op de leefomgeving geeft dit MER ook aan welke doelen van de gebiedsvisie worden gehaald. De belangrijkste doelen zijn:

  • Ruimtelijke kwaliteit binnen Rivieroevers verbeteren.

  • Goed evenwicht tussen groen, wonen en (watergebonden) activiteiten.

  • Bereikbare oevers en water voor recreatief gebruik door wandelaars en fietsers.

  • Zorgen voor een gezonde woon-, werk- en leefomgeving.

 Een beoordelingskader met onderwerpen over de leefomgeving laat de kwaliteiten van de leefomgeving zien in de Foto van de Leefomgeving. Hierin zie je ook meteen de gevolgen van de alternatieven. Het beoordelingskader is opgebouwd volgens de indeling people, planet en profit. De beoordeling van de gevolgen is gedaan met een 7-puntsschaal.