Alternatieven en beoordeling

Beschrijving alternatieven

Om te komen tot een goede invulling van de gebiedsvisie voor Rivieroevers zijn vier alternatieven beschreven. Elk alternatief is opgebouwd uit een raamwerk met zes pijlers en legt de nadruk op een ander onderwerp. De zes pijlers uit het raamwerk zijn:

  1. Cultuurhistorie als schatkaart;

  2. Ontbrekende schakels verbinden;

  3. Parels & knooppunten aan het water;

  4. Recreatieve ruggengraat langs de dijk;

  5. Kansen voor groen en klimaatadaptatie;

  6. Impuls voor duurzame mobiliteit.

Alternatief 1: werkfunctie maximaal versterken

Het eerste alternatief maakt de werkfunctie in het gebied zo sterk mogelijk. Dit betekent dat alle bedrijventerreinen blijven bestaan en duurzaam worden gemaakt. Daarnaast wordt de Brush locatie (Ringdijk 390) aangepast naar een distributiecentrum. De bereikbaarheid buitendijks wordt verbeterd net als de verbinding met het containertransferium.

Alternatief 2: woonfunctie maximaal versterken

Het tweede alternatief maakt de woonfunctie in het gebied zo sterk mogelijk. Dit betekent dat er zo veel als mogelijk bestaande, wat meer verspreide bedrijven aangepast worden naar wonen. Ook wordt gekeken naar nog meer geschikte plekken voor woningbouw binnen het plangebied. In totaal passen er ongeveer 1.500 woningen in het alternatief op drie plekken. De woningen worden zo veel als mogelijk energieneutraal en klimaatbestendig gebouwd. De aaneengesloten werkgebieden Donkersloot en Bolnes Noord blijven in dit alternatief bestaan. Deze worden duurzaam gemaakt. Daarnaast worden in dit alternatief drie groene corridors (langgerekte stroken met groen) gemaakt. De aanpassing van werken naar wonen biedt hier een kans voor recreatie.

Alternatief 3: woon- en werkfunctie combineren: verspreid

Het derde alternatief verspreidt de combinatie van wonen en werken. Dit betekent dat een aantal goed passende plekken wordt aangepast naar wonen. Hierbij wordt niet gelet op de werkterreinen eromheen. In totaal passen er ongeveer 1.100 woningen in dit alternatief op drie plaatsen. De woningen worden zo veel als mogelijk energieneutraal en klimaatbestendig gebouwd. Een groot deel van de werkterreinen in Bolnes en op de Schans blijven bestaan. Daarnaast wordt de Brush locatie aangepast naar een logistiek centrum en duurzaam gemaakt. De bereikbaarheid buitendijks wordt verbeterd net als de verbinding met het containertransferium. Ook wordt in dit alternatief één groene corridor gemaakt. De aanpassing van werk- naar woongebieden biedt hier een kans voor recreatie.

Alternatief 4: woon- en werkfunctie combineren: geclusterd

Het vierde alternatief voegt werken en wonen samen. Dit betekent aanpassing van wat meer apart liggende werkterreinen in de buurt van bestaande woningbouw bij Bolnes en de Schans. In totaal passen er ongeveer 800 woningen in dit alternatief op twee plaatsen. In dit alternatief blijft Schiepo als watergebonden activiteit bestaan. Daarnaast wordt de Brush locatie (Ringdijk 390) aangepast naar een distributiecentrum en duurzaam gemaakt. De bereikbaarheid buitendijks wordt verbeterd net als de verbinding met het containertransferium. Ook komen er in dit alternatief twee groene corridors. De verandering van werken naar wonen biedt hier een kans voor recreatie.

Beoordeling effecten

Hierna zijn de gevolgen beoordeeld. De gevolgen voor het raamwerk oeverpark zijn anders beoordeeld dan de alternatieven die gaan over de invulling van ‘wonen en werken’. Het raamwerk is apart beoordeeld om de verschillen tussen de alternatieven duidelijker te maken. Het raamwerk zit namelijk in elk alternatief en kan daarmee geen verschil laten zien. Ook wordt zo voorkomen dat kansen en risico’s tegen elkaar weggestreept worden. Het resultaat van de effectbeoordeling van de alternatieven is te zien in de tabel hieronder. Ook is getoetst hoe de alternatieven scoren op het bereiken van de doelen (zie tabel onder "Beoordeling voorkeursalternatief").