Gebiedsvisie Rivieroevers

De gemeente Ridderkerk kenmerkt zich onder andere door de oevers van de Nieuwe Maas en de Noord (hierna: Rivieroevers). De Rivieroevers zijn sinds lange tijd in gebruik voor (watergebonden) activiteiten en laten veel tegenstellingen zien. Behalve bedrijven zie je in het gebied namelijk ook woonlinten (lange rijen woningen) uit het verleden en vrijstaande woningen, natuur en voorzieningen voor recreatie. Daarom streeft gemeente Ridderkerk ernaar de ruimtelijke kwaliteit en de bereikbaarheid langs de oevers van haar rivieren te verbeteren. 

Veel partijen hebben (mogelijk) verschillende belangen in het gebied. De rivieroevers hebben een gebiedsvisie nodig, waarbij wonen, werken en groen in hun samenhang in evenwicht zijn. Om alle belangen zo goed mogelijk te kunnen meewegen, is participatie van alle belanghebbenden belangrijk. Binnen dit project zijn en worden de verschillende doelgroepen op verschillende momenten betrokken in de vorm van ‘labs’. 

Om tot een gebiedsvisie voor de Rivieroevers te komen wordt een aantal stappen gevolgd: inventarisatie & analyse, verkenning, andere mogelijkheden (alternatieven) en afweging en voorkeursalternatief.