Het voorkeursalternatief

Uitleg voorkeursalternatief

In een BinnenLab1 zijn de uitkomsten uit de beoordeling van de alternatieven gebruikt om richting te geven aan het voorkeursalternatief. Basis voor het voorkeursalternatief is alternatief 4: ‘geclusterd’. Dit alternatief geeft in verhouding de meeste kansen op positieve ontwikkelingen en de minste risico’s. Ook scoort dit alternatief het beste op het bereiken van de doelen voor de visie. Alternatief 4 is verder uitgewerkt tot een voorkeursalternatief. Hiervoor zijn ook ideeën uit eerdere fasen gebruikt. Voor negatieve effecten uit de alternatievenbeoordeling zijn waar mogelijk oplossingen of maatregelen genoemd. De kansen op positieve effecten zijn zoveel mogelijk groter gemaakt.

 Het voorkeursalternatief bestaat uit drie gebieden die aangepast worden; Bolnes, Huys ten Donck/Schiepo en de Schans. Als eerste wordt een aanpassing naar woningbouw uitgevoerd bij Bolnes, Huys ten Donck en bij de haven van de Schans. Dit gebeurt in fasen. Wat verder in de toekomst is verdere aanpassing naar wonen bij de Schans mogelijk.

1. Tijdens de BinnenLabs werken we met het projectteam en ambtenaren die bij de gemeente werken aan de gebiedsvisie.

Beoordeling voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief is beoordeeld met het beoordelingskader. De effecten (met en zonder het raamwerk) staan in de tabel hieronder.

Ook is getoetst hoe het VKA bijdraagt aan deze ambities (zie tabel hieronder). Het VKA helpt (ook door het raamwerk) bij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit binnen Rivieroevers, het evenwicht tussen groen, wonen en bedrijvigheid, bereikbare oevers en water en een gezonde leefstijl en leefomgeving.