Wonen en economie

Wonen en economie zijn belangrijke onderwerpen voor de gebiedsvisie van de rivieroevers van Ridderkerk. Wanneer er informatie over deze onderwerpen is, vindt u deze hier.

Wonen

De woonvisie Ridderkerk 2021-2026 is vastgesteld. In de nieuwe Woonvisie is het beleid van de gemeente Ridderkerk op het gebied van wonen voor de komende jaren beschreven. Hieronder ziet u een infographic die de woonvisie in het kort toelicht.

Economie

Bij de transformatie van bedrijventerreinen naar andere bestemmingen is soms een compensatieplan nodig. Dat stemmen we af binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en leggen we voor aan de Provincie Zuid Holland. Uitgangspunt voor de Provincie is dat oppervlaktes van bedrijventerreinen die verdwijnen, elders worden gecompenseerd. Binnen het plangebied van de gebiedsvisie bevinden zich watergebonden bedrijfslocaties en terreinen met hogere milieu categorieën. Echter, in bijzondere gevallen kan met de provincie over maatwerk worden gesproken. Daarbij is het beter benutten van bedrijventerreinen en balans in vraag en aanbod een belangrijk aandachtspunt voor de provincie. Het compensatieplan brengt dat in beeld. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is in dit traject voor ons een belangrijke gesprekspartner.

We zetten in op compensatieruimte bij Nieuw Reijerwaard, beter benutten van de bedrijventerreinen en functiemenging van wonen en werken. De komende maanden komen nog exactere cijfers vanuit de MRDH en Provincie beschikbaar over de daadwerkelijke vraag en het aanbod van watergebonden locaties binnen de regio. Het compensatieplan wordt door de MRDH meegenomen in de nieuwe regionale visie bedrijventerreinen dat eind 2021 aan de provincie ter goedkeuring wordt voorgelegd.

De provincie neemt vervolgens in december 2021 een besluit. We gaan ervan uit dat ten tijde van de bespreking van het eindvoorstel over de gebiedsvisie in de raadsvergadering van december 2021 er meer inzicht is in het uiteindelijke standpunt van provincie.