Wat is m.e.r.

Een milieueffectrapportage (afgekort m.e.r.) is een proces waarin de gevolgen voor het milieu van een plan of project worden beoordeeld. De uitkomsten van dit m.e.r.-proces worden beschreven in het milieueffectrapport (PlanMER). We gebruiken de uitkomsten van de m.e.r. om een definitieve gebiedsvisie voor de rivieroevers te kunnen maken.

Meer informatie over de m.e.r. en het PlanMER vindt u in dit document van de Commissie m.e.r..

Hoe werkt de m.e.r.-procedure? Stap 1: De initiatiefnemer heeft een plan en gaat bij het bevoegd gezag na of er een m.e.r.-plicht is. Stap 2: Publicatie van het plan in de krant. Stap 3: Opstellen notitie over gewenste inhoud van het milieueffectrapport. Stap 4: De commissie voor de mer kan worden gevraagd om advies. Gelijktijdig krijgen belanghebbenden de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Stap 5: De notitie voor de gewenste inhoud van het milieueffectrapport wordt definitief gemaakt. Stap 6: Het milieueffectrapport wordt opgesteld. Stap 7: Het milieueffectrapport wordt ter inzage gelegd. De commissie mer geeft advies en belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Stap 8: Het bevoegd gezag beslist over het plan en maakt dit bekend. Stap 9: De uitvoering wordt gestart. Stap 10: Monitoring en evaluatie van effecten. Stap 11: De commissie mer kan adviseren over monitorings- en evaluatierapport.