Waarom een MER?

In de Nederlandse wet staat dat voor plannen en besluiten die belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben, een milieueffectrapportageprocedure (m.e.r.) moet worden gevolgd. De m.e.r.-procedure is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten: hiermee kan een goede keuze worden gemaakt tussen de gevolgen voor het milieu en andere belangen. De wet milieubeheer heeft milieueffectrapportages voor plannen (plan-m.e.r.) en voor projecten (besluit-m.e.r.).

Voor de gebiedsvisie Ridderkerk moet een planMER1 worden opgesteld, omdat hieruit ontwikkelingen kunnen volgen met een negatieve invloed op het milieu; zogenaamde m.e.r.(beoordelingsplichtige)-activiteiten. Dit rapport gaat over het planMER en beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de invloed van de gebiedsvisie op het milieu. Het planMER wordt tegelijk met de ontwerp gebiedsvisie ter inzage gelegd.

1. m.e.r. staat voor de procedure van de milieueffectrapportage, planMER staat voor het rapport.

PlanMER

In de planMER zijn van een aantal alternatieven de (milieu-)effecten onderzocht. Het detail van effectbeoordeling sluit aan op het detail van de gebiedsvisie. Om te kunnen beoordelen zijn voor gebieden aantallen woningen genoemd. Deze aantallen zijn bewust hoog, om te voorkomen dat we negatieve effecten over het hoofd zien. De aantallen geven dus geen rechten aan de grondeigenaren om die aantallen te bouwen. In de gebiedsvisie worden daarom geen aantallen genoemd. Die keuze vindt later plaats.

Op 6 juli heeft het college besloten de ontwerp-gebiedsvisie en planMER voor de Rivieroevers openbaar te maken voor reacties. Ook hebben we afgelopen zomer de planMER bij de Gebiedsvisie Rivieroevers naar de onafhankelijke Commissie mer gestuurd. Op 7 september hebben de specialisten van de Commissie een bezoek gebracht aan de gemeente Ridderkerk en hebben we samen de Rivieroevers bezocht. Begin oktober hebben wij het advies van de Commissie ontvangen.

De ontvangen reacties zijn beoordeeld. Op basis daarvan zijn de gebiedsvisie en het planMER aangepast. Op deze pagina vindt u de publieksvriendelijke samenvatting van het planMER. Via het menu aan de linkerkant klikt u door de publieksvriendelijke samenvatting van het planMER. Ook het volledige planMER is te lezen en te printen. Een digitaal toegankelijk en voor lees software geschikt rapport vindt u hier.