Persbericht: Rivieroevers Ridderkerk advies commissie m.e.r.

Zorgvuldigheid bij gebiedsvisie Rivieroevers

De gemeente heeft een milieueffectrapportage (planMER) opgesteld voor de gebiedsvisie Rivieroevers. Hierin is op hoofdlijnen beschreven wat de milieugevolgen zijn van de gebiedsvisie. Ook is er aandacht voor cultuurhistorie en veiligheid.  De visie gaat uit van een kwalitatief landschapspark ‘Oeverpark Rivieroevers’ als basis waarbinnen drie woon- en werklocaties mogelijk zijn. Uit zorgvuldigheid is deze visie ook voorgelegd aan de Commissie m.e.r. De Commissie stelt dat het landschapspark zeker positieve milieu-effecten kan opleveren, en dat de effecten per gebied op onderdelen nog specifieker kunnen worden omschreven. 

Voor bijvoorbeeld het gebied Huys ten Donck zijn de effecten van woningbouw in het populieren-/essenbos en de mogelijkheden om nadelige milieu effecten effecten te voorkomen, nu nog onvoldoende beschreven.

Advies serieus nemen

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen met de diverse aanbevelingen en daarna een besluit te nemen over de gebiedsvisie. De gemeente heeft aangegeven het advies te zullen gebruiken bij het opstellen van de definitieve gebiedsvisie. Verantwoordelijk wethouder Marco Oosterwijk zegt in een reactie: “Ik ben blij met onze keus om ook een planMER op te stellen, want het advies van de Commissie m.e.r. geeft meerwaarde en dat is van belang voor iedereen die in Ridderkerk is betrokken. Het commissieadvies nemen we serieus, en in het voorstel van het college aan de gemeenteraad lichten we toe hoe we met de aanvullingen omgaan.“

Commissie m.e.r.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeente Ridderkerk - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

 De verwachting is dat de gemeenteraad in december de gebiedsvisie en de planMER vaststelt. Het laatste nieuws staat op: Nieuws | Participatieplatform Rivieroevers Ridderkerk (ireporting.nl)